SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS NAKTINIO GYVENIMO PRAMOGŲ VIETOSE SAMPRATA

Naktinis gyvenimas Europos miestuose turi būti saugus ir įtraukus visiems. Tai užtikrinus, baruose ir klubuose, restoranuose ir kavinėse besilankantys žmonės suteiks gyvybingumo mūsų miestams, naktinio gyvenimo ekonomika ir turizmas praturtins savivaldybių biudžetus, o ramybė viešosiose erdvėse sustiprins pasitikėjimą vietos valdžios institucijomis ir teisėsauga.

Tačiau to įmanoma pasiekti tik jei rūpinsimės vieni kitais, jei niekas nebus pamirštas naktį. Liūdna, bet yra daug žmonių, kurie priversti ištisas vakaris būti įsitempę, pasirengę išeiti kai naktinis gyvenimas dar pačiame įkarštyje. Apie seksualinio priekabiavimo naktinio gyvenimo metu aukas retai susimąstoma, apie jas retai kalbama, jomis mažai rūpinamasi. O net ir tada, kai apie jas prisimenama, pernelyg dažnai jos sulaukia kritikos už išreikštą laisvę - laisvę rengtis taip, kaip nori, laisvę būti ten, kur nori, laisvę kalbėtis tik su tais, su kuriais nori.

Tiesa, seksualinio priekabiavimo prevencijos jau užima svarbią vietą šiuolaikiniame žmogaus teisių diskurse. Šio reiškinio prevencijos ir kontrolės svarba ne kartą pabrėžiama esminiuose dokumentuose, kuriais siekiama panaikinti smurtą prieš moteris, įskaitant Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo bei Amerikos konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos, baudimo už jį ir jo panaikinimo ("Belem Do Para konvencija"). Vis dėlto daugiausia dėmesio skiriama seksualinio priekabiavimo kontrolei darbo santykių ir švietimo srityse.

Be abejo, šiose srityse seksualinis priekabiavimas gali turėti neįtikėtinai žalingų padarinių, trukdyti visapusiškai realizuoti aukų žmogiškąjį potencialą. Tačiau reikia pažymėti, kad žmogaus gyvenimas neapsiriboja tik darboviete ar švietimo įstaiga. ES Tarybos direktyvoje 2004/113/EB išreiškiamas susirūpinimas dėl seksualinio priekabiavimo, kuris vyksta ne darbo rinkos srityse, ir pabrėžiama, kad jis gali būti ne mažiau žalingas. Europos Parlamentas 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliucijoje (2018/2055(INI)) ragina Valstybes Nares apsvarstyti galimybę priimti teisės aktus nukreiptus prieš seksualinį priekabiavimą viešosiose erdvėse. Šiuolaikinėse urbanizuotose visuomenėse naktinis gyvenimas užima svarbią žmogaus egzistencijos sritį (pvz., ekonominė ir laisvalaikio veikla). Todėl galimo seksualinio priekabiavimo grėsmė tampa kliūtimi (daugiausia moterims) dalyvauti naktiniame gyvenime ir taip riboja jų visavertę raišką visuomenėje.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) atliktas tyrimas atskleidė, kad maždaug 8 proc. moterų Europoje bent kartą gyvenime patyrė nepažįstamų asmenų smurtą naktinio gyvenimo vietose. Tačiau visoje Europoje teisėsaugos užregistruotų seksualinio priekabiavimo naktinio gyvenimo vietose atvejų skaičius yra nedidelis. Nors Stambulo konvencijoje reikalaujama, kad šalys, Konvencijos šalys, imtųsi būtinų priemonių užtikrinti, kad už seksualinį priekabiavimą būtų taikomos baudžiamosios ar kitos teisinės sankcijos, daugelio šalių teisės aktuose pateiktos teisinės apibrėžtys yra pernelyg miglotos, kad būtų galima nustatyti, kas laikoma seksualiniu priekabiavimu, o kas ne. Neretai teisės aktuose teigiama (o toks požiūris prieštarauja Konvencijai), kad seksualinis priekabiavimas laikomas nusikaltimu tik tada, kai jis nukreiptas į asmenį, kuris yra kokiu nors būdu pavaldus priekabiautojui - ar tai būtų darbuotojas, priklausomas nuo darbdavio, ar studentas, priklausomas nuo dėstytojo, ar pan. Akivaizdu, kad pavaldumo nėra tarp kolegų tame pačiame bare ar klube, taip pat – tarp tokio baro ar klubo klientų. Taigi atrodo, kad teisėsaugai nėra pagrindo įsikišti, kai naktinio gyvenimo vietose susiduriama su seksualiniu priekabiavimu. Todėl teisėsauga kišasi labai retai.

Seksualinio priekabiavimo sąvoka

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas apibrėžia, kad seksualinis priekabiavimas yra nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Norint tinkamai suprasti pateiktos sąvokos prasmę, geriausia ją suskirstyti į kelias dalis ir vieną po kitos išanalizuoti.

Svarbu pažymėti, kad elgesys gali būti vadinamas seksualiniu priekabiavimu tik tada, kai yra visi jį sudarantys elementai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kaltininko kaltei. Net ir pats skandalingiausias seksualinio pobūdžio elgesys, visa nukentėjusiajam padaryta žala negali būti vadinama seksualiniu priekabiavimu, jei asmuo nesupranta, kad jis ar ji seksualiai priekabiauja, arba negali kontroliuoti savo elgesio.

Seksualinis priekabiavimas kaip asmens orumo pažeidimas

Seksualiniu priekabiavimu pažeidžiamas asmens orumas.

Orumo sąvoka pripažįstama pagrindiniu teisinių sistemų principu visame pasaulyje. Tačiau, nors ši sąvoka kartojama daugelyje nacionalinių ir tarptautinių dokumentų bei teismų praktikoje, ji retai apibrėžiama sąvokomis. Net svarbiausios teisminės institucijos (Europos Žmogaus Teisių Teismas, Europos Teisingumo Teismas, nacionaliniai aukščiausieji teismai) vartoja šią sąvoką, tačiau nepateikia jos sąvokų.

Tačiau reikia pažymėti, kad orumo apibrėžimų vengiama sąmoningai, siekiant užtikrinti kuo platesnį sąvokos supratimą ir nenustatyti sąvokos ribų (o tai ir būtų pagrindinis apibrėžimo efektas). Tokio pat požiūrio verta laikytis ir šiame sąvokos modelyje. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos teiginio, kad "visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis", galėtų pakakti bendram sąvokos supratimui.

Pirma, orumas yra įgimta, o ne socialiai įgyta kiekvieno žmogaus savybė. Jo niekas negali prarasti. Vadinasi, orumas priklauso kiekvienam iš mūsų - ir tiems, kurie yra gerbiami kitų, ir tiems, kuriems pagarbos neskiriama. Tai reiškia, kad seksualinio priekabiavimo auka gali tapti kiekvienas, nepriklausomai nuo jo ar jos socialinės padėties, moralinių savybių ar etikos taisyklių laikymosi. Klientų priemiesčio užeigoje ieškanti prostitutė turi būti apsaugota nuo seksualinio priekabiavimo ne mažiau nei stambios įmonės vadovas per verslo vakarienę madingame restorane.

Antra, visi esame lygūs savo orumu. Tai reiškia, kad kiekvieno asmens orumas negali būti nei didesnis, nei mažesnis už kito asmens orumą. Jo paprasčiausiai negalima išmatuoti ar palyginti. Lygiai taip , kaip esame lygūs grožio supratimu: niekas negali teigti, kad jis ar ji grožį suvokia geriau už kitus arba kad kiti grožį turi suvokti tam tikru būdu. Taigi asmens orumą gali įvertinti tik pats asmuo. Seksualinio priekabiavimo auka vienintelė gali įvertinti, ar jos orumas buvo pažeistas dėl tam tikro kito asmens elgesio. Todėl teiginiai, kad auka pernelyg jautriai sureagavo į tam tikrą elgesį, yra išvis negalimi. Toks teiginys reikštų, kad tam tikra auka savo orumą laikė "didesniu nei įprasta", nors tokio dalyko kaip "normalus orumas" ar "vidutinis orumas" nėra. Taigi, kiekvienas teiginys apie "perdėtą reakciją" reiškia, kad auka savo orumą supranta taip pat, kaip ir jūs, t. y. jūs primetate jai savo pasaulėžiūrą. Prisiminkite savo močiutę, aiškinusią jums, kad muzika, kurios klausotės, nėra pakankamai gera. Lygiai taip pat, kaip negalime kaltinti kitų, kad jie nesupranta grožio "normaliai", negalime reikalauti, kad kiti pripažintų, jog jų orumą gali pažeisti tik toks elgesys, kuris mums patiems būtų nepriimtinas.

Romas sutinka Juliją ir paspaudžia jai ranką. Julija mano, kad Romas pažeidė jos orumą, nes ji kilusi iš kultūros, kurioje kiekvienas vyro prisilietimas prie moters laikomas turinčiu seksualinę reikšmę. Romas niekaip negalėjo numatyti tokios Julijos reakcijos, tačiau negalima teigti, kad Julija sureagavo perdėtai. Vis dėlto Romo elgesys negali būti vadinamas seksualiniu priekabiavimu, kol nenustatyta jo kaltė, t. y. jei jis nenorėjo ir nenumatė, kad bus pažeistas Julijos orumas.

Tačiau taip mąstant taip pat prieinama išvados, kad negali būti ir "nepakankamos reakcijos". Jei matote, kad kitas asmuo su kitu elgiasi taip, kad tai niekaip neatitinka jūsų orumo supratimo, o asmuo, kurio orumas, jūsų manymu, yra pažeidžiamas, sutinka su tokiu elgesiu, vis tiek negalite piktintis dėl tariamos aukos orumo supratimo. Toks požiūris reikštų kaltinimą tariamai aukai, kad ji neturi "tinkamo orumo", o niekas negali spręsti apie kito asmens orumo supratimą.

Martynas mato kaip Romas prisistato Julijai pliaukštelėdamas jai per sėdmenis. Martynas taip pat mato, kaip Julija tam neprieštarauja ir įsitraukia į pokalbį su Romu. Martyno bandymas paaiškinti Romui, kad tai netinkamas prisistatymo būdas, taip pat reikštų kaltinimą Julijai dėl jos "nepakankamos reakcijos" ir gali pakenkti jos orumui.

Visgi tokiose situacijose, kaip aprašytoji, natūralu užjausti tariamą auką ir jausti norą ją užstoti, ypač jei tariama auka priklauso pažeidžiamų asmenų grupei. Taigi, net ir tais atvejais, kai asmuo, kurį laikome seksualinio priekabiavimo auka, nepripažįsta, kad jo ar jos orumas buvo pažeistas, arba nenori parodyti, kad jo ar jos orumas buvo pažeistas, vis tiek galime jausti, kad mūsų orumas nukentėjo vien tik stebėdami incidentą. Panašiai kaip kad jaučiame, kad mūsų orumas nukentėjo, kai kas nors pasakoja rasistinius anekdotus, o šalia nėra nė vieno atitinkamos rasės atstovo. Tokiais atvejais yra moralinė pareiga įsikišti. Tačiau pirmiausia turime atsižvelgti į asmens, kuris, mūsų manymu, nukentėjo, interesus. Visada geriausia rasti subtilių būdų, kaip įsitraukti į situaciją, ypač jei asmuo, kurį laikome auka, neišreiškė pasipiktinimo veiksmu, kurį laikome žalingu. Mes negalime teigti, kad buvo pažeistas jo ar jos orumas, jei jis ar ji patys nemato patirtos žalos.

Tačiau yra atvejų, kai galime spręsti dėl kito asmens orumo. Tai atvejai, kai tariama seksualinio priekabiavimo auka negali įvertinti žalos savo orumui. Paprastai taip atsitinka, kai tariama auka nepastebi tam tikro tariamo nusikaltėlio elgesio arba yra apsvaigusi nuo tam tikrų medžiagų, trukdančių tinkamai suvokti atitinkamą elgesį.

Julija išgėrė per daug šampano ir užmigo prie baro. Šalia jos sėdėjęs Romas pasinaudojo situacija ir ėmė liesti Julijos kūną. Šalia Julijos sėdintis Martynas pasijuto įžeistas dėl Julijos ir sustabdė Romą. Julijai atsibudus niekas jai nepasakė, kas atsitiko. Vis dėlto Romo poelgis, Martyno supratimu, pažeidė Julijos orumą ir gali būti laikomas seksualiniu priekabiavimu prie Julijos.

Seksualinis priekabiavimas kaip seksualinio pobūdžio elgesys

Laikoma, kad elgesys yra seksualinio pobūdžio, jei juo išreiškiamas noras atlikti lytinį aktą su asmeniu, patenkinamas nusikaltėlio seksualinis potraukis, arba jei elgesys gali būti taip suprastas, net jei ir klaidingai. Nesvarbu, ar numesta frazė buvo "tik pokštas", prisilietimas buvo "be jokios paslėptos prasmės", galimybių patenkinti potraukį nėra, tai tik pirmas pažinties žingsnis ir apie seksą dar niekas nekalba ir pan. Pakanka, kad elgesys galėtų būti suprantamas kaip seksualinio potraukio išraiška, nors ir labai tolima.

Pirma, seksualinio pobūdžio elgesys gali būti žodinis.

Romas sutinka Juliją bare ir po trumpo pokalbio išeina į lauką parūkyti, prašydamas Julijos neišeiti be jo. Julija tokį posakį supranta kaip užuominą išeiti iš baro kartu ir po to užsiimti seksu. Ji jaučiasi įžeista. Romas paaiškina, kad jam patiko pokalbio su Julija tema ir jis norėjo tik daugiau su ja pasikalbėti. Julija turi pati nuspręsti, ar ji priims Romo paaiškinimą, ar liks įžeista. Vis dėlto, Romo elgesio negalima vadinti seksualiniu priekabiavimu, jei nebuvo jo kaltės dėl to, kad Julija įsižeidė, t. y. jei jis nenorėjo ir nenumatė, kad bus pažeistas Julijos orumas.

Antra, seksualinio pobūdžio elgesys gali būti fizinis.

Romas stovi šalia Julijos prie baro ir kiekvieną kartą, kai jis siekia išgerti, alkūne paliečia Julijos krūtinę. Julija įsižeidžia. Romas paaiškina, kad nepastebėjo, jog liečia Juliją. Julija turi nuspręsti, ar ji priims Romo paaiškinimą, ar liks įžeista. Pastaruoju atveju Romo elgesys galėtų būti laikomas seksualiniu priekabiavimu, tačiau tik tuo atveju, jei jis kaltas, t. y. jei jis norėjo ar nenorėjo, bet numatė, kad bus pažeistas Julijos orumas.

Kai kuriais atvejais net neveikimas gali būti laikomas seksualiniu priekabiavimu.

Romas stovi prie baro. Julija atsisėda priešais jį, ir Romas pastebi, kad iš jo pozicijos matosi Julijos krūtys jos dekolte. Romas nieko dėl to nedaro, ir jo žvilgsnis kartkartėmis, nors ir atsitiktinai, nukrypsta į Julijos krūtis. Julija, pamačiusi, kas vyksta, pasijunta įžeista.

Taigi, bet koks veiksmas ar neveikimas gali būti laikomas seksualiniu priekabiavimu, o galimų seksualinio priekabiavimo apraiškų sąrašas būtų tik dalinis. Tačiau tariamai seksualinio priekabiavimo subjekto elgesys, kai galima sakyti, kad „tiesiog taip atsitiko“, kai tariamas priekabiautojas savo elgesio nekontroliavo, nebūtų laikomas seksualiniu priekabiavimu.

Romas, išgėręs per daug alkoholio, nukrenta ant šokių aikštelės ir pamato Julijos apatinius. Romas gali būti kaltinamas dėl per didelio alkoholio kiekio ir neatsargumo, tačiau ne dėl seksualinio priekabiavimo, nes seksualinis potraukis negalėjo būti jo kritimo priežastis.

Seksualinio pobūdžio elgesys, kaip seksualinio priekabiavimo elementas, atskiriamas nuo priekabiavimo dėl lyties, grindžiamo neigiamu (galimai diskriminaciniu) tam tikros lyties suvokimu. Pavyzdžiui, juokeliai su potekste, kad šviesiaplaukės moterys yra kvailos, pareiškimai, kad būti gėjumi yra liga, arba pastabos, kad vyrams nebus suteiktos motinystės atostogos, nes jie biologiškai netinkami prižiūrėti vaiką laikytini priekabiavimu dėl lyties, bet ne seksualiniu priekabiavimu.

Seksualinis priekabiavimas kaip nepageidaujamas elgesys

Seksualinio priekabiavimo kriminalizavimas nereiškia, kad kiekvienas seksualinio pobūdžio veiksmas yra draudžiamas. Pavyzdžiui, flirtas. Žmonės mėgsta flirtuoti. Kai kuriems naktinis gyvenimas be flirto yra tarsi važinėjimas dviračiu su nuleistomis padangomis. Ir flirtuoti nėra blogai. Tačiau reikia nepamiršti, kad kiekvienas bandymas flirtuoti su kitu asmeniu tampa seksualiniu priekabiavimu, jei tas kitas asmuo flirtuoti nenori.

Nukentėjusysis neprivalo tam tikru būdu pareikšti, kad nepageidauja tam tikro elgesio. Kiekvienas bet kurio asmens elgesys kito asmens atžvilgiu turėtų būti laikomas nepageidaujamu, kol tas kitas asmuo neišreiškia noro bendrauti.

Romas pamato Juliją bare ir pamato, kaip ji atrodo. Jis bando pagauti jos žvilgsnį. Tačiau, kai jų žvilgsniai susitinka, Julija vengia akių kontakto su Romu. Tai nesustabdo Romo ir jis nuperka Julijai gėrimą. Romo elgesys bus laikomas seksualiniu priekabiavimu, jei jis supras, kad Julija jo veiksmus vertina kaip nepageidaujamus. Tačiau vertinimas būtų kitoks, jei Romas manytų, kad Julija jo nepastebėjo.

Kai kurie žmonės taip pasitiki savimi, kad negali suprasti, jog kiti su jais flirtuoti nenori. Todėl dažnai pasitaiko supratimas, kad "ne" yra tik mandagus būdas pasakyti "taip". Tačiau tai klaidingas supratimas. "Ne" yra "ne". Jis lieka "ne" ir atsisakymu bendrauti tol, kol nesakomas aiškus "taip".

Romas pamato Juliją bare, jam patinka, kaip ji atrodo, ir jis nusiunčia jai gėrimą. Julija padėkoja Romui, tačiau atsisako gėrimo, sakydama, kad nepriima gėrimų iš nepažįstamų žmonių. Romas jos reakciją supranta kaip kvietimą flirtuoti ir pasiūlo geriau susipažinti, kad Julija priimtų iš jo gėrimą.

Kartais noras flirtuoti gali pasireikšti net ir po seksualinio priekabiavimo. Nė viena auka neprivalo vengti asmens, kuris ar kuri prie aukos priekabiavo. Aukos yra laisvos spręsti, ir jų negalima dėl to kaltinti. Tačiau svarbiau yra tai, kad noras flirtuoti gali išnykti kiekvieną akimirką, nes kiekvienas žmogus gali laisvai pakeisti savo nuomonę. Tokiais atvejais flirtą palaikiusio ar net jį inicijavusio asmens elgesys gali tapti seksualiniu priekabiavimu, nors prieš sekundę tas pats elgesys buvo priimtinas ir malonus.

Romas sutinka Juliją bare ir pradeda pokalbį sakydamas seksualinio pobūdžio komplimentus, kurie Julijai patinka. Tačiau po kurio laiko Romas pradeda pasakoti Julijai nešvankius juokelius. Toks elgesys būtų laikomas seksualiniu priekabiavimu, jei Julijai tai nepatiktų. Julijai aiškiai atmetus Romo bandymus pratęsti pokalbį, visos jo pastangos atkreipti jos dėmesį būtų laikomos seksualiniu priekabiavimu.

Be abejo, kiekvienas bandymas flirtuoti prasideda nežinant, ar kitas žmogus nori flirtuoti, ar ne. Taigi, techniniu požiūriu kiekvienas bandymas yra "nepageidaujamas". Taisyklė, kad flirtuoti leidžiama tik tada, kai kitas asmuo išreiškia norą flirtuoti, visiškai panaikintų galimybes flirtui ir būtų nepriimtina. Tačiau visada yra daugybė būdų, kaip pradėti flirtuoti saugiai ir neįžeidžiančiai. Taip, kai kuriais atvejais net neutralus elgesys gali įžeisti kito asmens orumą. Tačiau, kaip jau minėta, ne kiekvieną asmens orumo pažeidimą galima vadinti seksualiniu priekabiavimu. Kad priekabiautojo elgesys būtų laikomas seksualiniu priekabiavimu, turi būti ir priekabiautojo kaltė, šiuos klausimus aptarsime kitoje pastraipoje.

Seksualinis priekabiavimas kaip elgesys, kuriuo siekiama pažeisti asmens orumą arba kuris jį pažeidžia

Ne kiekvienas orumo pažeidimas būtų laikomas seksualiniu priekabiavimu, net jei atitinkamas elgesys turi aiškų seksualinių troškimų atspalvį. Seksualinio pobūdžio elgesys tampa seksualiniu priekabiavimu tik esant asmens kaltei - kai kito asmens orumo pažeidimas buvo seksualinio priekabiavimo tikslas ar pasekmė.

Asmuo yra kaltas dėl orumo pažeidimo tada, kai jis ar ji supranta, kad tam tikru elgesiu bus pažeistas kito asmens orumas, ir sąmoningai nori, kad orumas būtų pažeistas. Tačiau tokie atvejai dažniau laikomi priekabiavimu dėl aukos lyties, o ne seksualiniu priekabiavimu.

Romui patinka Julijos išvaizda ir jis bando su ja flirtuoti, bet Julija atsisako. Romas pliaukšteli Julijai per užpakalį. Jei jis tai daro norėdamas pajusti seksualinį malonumą liečiant Juliją, jo elgesys bus laikomas seksualiniu priekabiavimu. Jei jis taip elgiasi norėdamas parodyti savo "pranašumą" prieš Juliją, tai bus priekabiavimas dėl lyties.

Dažniausiai priekabiautojai nepripažįsta tikslo pažeisti aukos orumą. Tačiau įstatymai ir nereikalauja įrodyti tokio tikslo, kad veika būtų vadinama seksualiniu priekabiavimu. Pakanka, kad atitinkamas elgesys pažeidė aukos orumą. Seksualinis priekabiavimas paprastai pasireiškia tada, kai tariamas priekabiautojas suvokia, kad yra tikimybė, jog jo seksualinio pobūdžio elgesys bus nepageidaujamas, ir rizikuoja arba ignoruoja šią riziką.

Romui patinka Julijos išvaizda, jis prieina prie jos ir paliečia jos plaukus. Julija pasijunta įžeista. Romas nesitiki, kad Julija įsižeis. Jis elgiasi taip pat kiekvieną kartą, kai šiame bare sutinka jam patinkančią merginą. Tačiau Romas pripažįsta, kad gali būti merginų, kurioms nepatinka, kai jas liečia nepažįstami žmonės. Romo poelgis laikytinas seksualiniu priekabiavimu.

Techniniu požiūriu teisinis seksualinio priekabiavimo apibrėžimas įtvirtina, kad kiekvienas veiksmas, pažeidžiantis aukos orumą, laikomas seksualiniu priekabiavimu, net jei priekabiautojas nesitikėjo, kad auka laikys priekabiautojo veiksmą pažeidžiančiu jos orumą. Pakanka, kad elgesys darytų žalą orumui. Pažymėtina, kad Stambulo konvencijoje seksualinis priekabiavimas konkrečiai atribojamas nustatant, kad visos kitos konvencijoje minimos veikos yra kriminalizuojamos, kai jos yra tyčinės, išskyrus seksualinį priekabiavimą, kuris kriminalizuojamas arba už jį taikomos kitokios sankcijos net ir tada, kai nebuvo tyčios, pakanka žalingo poveikio. Tačiau net ir pritardami tokiam griežtos atsakomybės požiūriui pripažinsime, kad niekas negali būti laikomas atsakingu už padarinius, kurių nebuvo galima numatyti.

Romas sutinka Juliją ir paspaudžia jai ranką. Julija mano, kad Romas pažeidė jos orumą, nes ji kilusi iš kultūros, kurioje kiekvienas vyro prisilietimas prie moters laikomas turinčiu seksualinę reikšmę. Tačiau tai nebūtų laikoma seksualiniu priekabiavimu – Romas negalėjo numatyti, kokį poveikį turės Julijos rankos paspaudimas. Tačiau, jei Romas primygtinai reikalauja paspausti ranką Julijai net ir po to, kai ji atsisako (ji neprivalo paaiškinti, kodėl), toks Romo veiksmas būtų laikomas seksualiniu priekabiavimu, net jei jis nemato jokių sąsajų tarp rankos paspaudimo ir seksualinio potraukio tenkinimo.

Bauginančios, priešiškos, žeminančios, menkinančios ar įžeidžiančios aplinkos kūrimas

Šiam seksualinio priekabiavimo apibrėžimo elementui literatūroje ir teismų praktikoje skiriama daugiausia dėmesio, visgi jis nebus aptariamas. Ši apibrėžimo dalis labiau susijus su seksualiniu priekabiavimu darbo santykiuose ir kitose srityse, kur priekabiavimas grindžiamas priekabiautojų turima viršenybe aukos atžvilgiu. Šioje vietoje svarbu tik pažymėti, kad aptartas apibrėžimas nesako, jog asmens orumo pažeidimas laikomas seksualiniu priekabiavimu tik jei asmeniui sukuriama kokia nors priešiška aplinka. Bet koks elgesys, turintis visus pirmiau apžvelgtus sudedamuosius elementus, būtų laikomas seksualiniu priekabiavimu, net jei jis vyksta draugiškoje ir draugiškoje aplinkoje.