Penitencinės prevencijos programa

Tikslai:
 • Baudžiamųjų ir bausmių vykdymo įstatymų moksliškai pagrįsto prevencinio poveikio didinimas;
 • Baudžiamųjų įstatymų taikymo sistemos sudarant teisines, institucines ir socialines sąlygas veiksmingumo gerinimas;
 • Penitencinių prevencijos programų ir priemonių veiksmingo sisteminio vykdymo Lietuvoje skatinimas;
 • Sąlygų pakartotinio nusikalstamumo mažėjimui sudarymas.
Uždaviniai:
 • Tyrimų atlikimas siekiant nustatyti teisinę ir socialinę penitencinės sistemos situaciją Lietuvoje, numatyti tendencijas;
 • Recidyvinio nusikalstamumo tyrimas, jo priežasčių, sąlygų analizė;
 • Penitencinių prevencijos programų ir priemonių stebėsena;
 • Informacinės, analitinės, metodinės bei kitos paramos nusikalstamumo prevencijos subjektams, dirbantiems penitencinėje srityje, teikimas;
 • Nusikaltusių asmenų socialinės ir teisinės apsaugos gerinimas, resocializacijos ir reintegracijos į visuomenę sąlygų gerinimas;
 • Pažangios užsienio praktikos analizė ir pritaikymo galimybių Lietuvoje tyrimas, rekomendacijų teikimas;
 • Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo penitencinės veiklos srityje plėtojimas;
 • Nevyriausybinių organizacijų, savanorių dalyvavimo probacijos procese ir teikiant įvairiapusę pagalbą nusikaltusiems asmenims aktyvumo didinimas;
 • Visuomenės sąmoningumo didinimas, požiūrio į nusikaltusį asmenį keitimas.
Projekto koordinatorius dr. Rokas Uscila.