Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų duomenų bazės sukūrimas

Tikslas

Sukurti įvairaus lygio nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų, su nusikaltimų prevencija susijusių kitų programų (socialinių, ekonominių, švietimo) duomenų bazę.

Numatomas rezultatas

Bus susisteminta informacija apie nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programas ir jų priemones. Tai leis išvengti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemonių kartojimosi, padės derinti prevencinės veiklos subjektų darbą ir taupyti šiai veiklai skiriamas lėšas, užtikrins priemonių vykdymą laiku.

Trumpas aprašymas

Lietuvoje vykdoma daug prevencijos programų. Tačiau pilnos informacijos apie vykdomas ir vykdytas programas niekur nėra. Taigi ir teigiama patirtis, bei geros iniciatyvos gana dažnai lieka be reikiamo dėmesio ir tolimesnio praktinio panaudojimo. Projektas ” Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų duomenų bazės sukūrimas” (toliau „Prevencijos programų duomenų bazės” projektas) turi tikslą surinkti po įvairias įstaigas ir organizacijas pasklidusią informaciją ir pateikti ją plačiajai visuomenei ir prevencijos subjektams.

Programų rezultatai ir nauda labai skiriasi. Nesant bendros vykdomų prevencijos programų duomenų bazės, „dviratis dažnai išradinėjamas iš naujo”, dubliuojami veiksmai ir priemonės. O galima būtų atsižvelgti į ankstesnių programų patirtį ir tuos pačius tikslus pasiekti daug paprastesniais ir efektyvesniais būdais.

Norint įvertinti ir taikyti teigiamą patirtį reikia atlikti programų analizę. Darbo metu analizuosime programų pasiskirstymą pagal sritis, vykdančias institucijas, trukmę, finansavimo poreikį. Bus susisteminta informacija apie nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programas. Tai leis išvengti priemonių kartojimosi ir padės derinti prevencijos subjektų darbą ir taupyti šiai veiklai skirtas lėšas, vertinti efektyvumą. Tolimiausiuose planuose būtų siekiama analizuoti užsienyje vykdomas programas ir atlikti analogiškus darbus, kaip ir su lietuviškomis programomis. Ateityje programas galima būtų patobulinti, vykdyti ir ruošti remiantis Lietuvoje sukaupta patirtimi.

Nusikalstamumo prevencijos programų analizė jau buvo atlikta ir anksčiau. Ruošiant LR Vidaus reikalų ministro 2003 m. Liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-250 patvirtintą Viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų strategiją (2003-2010 m.), Vidaus reikalų ministerija atliko nuo 1996 m. iki 2003 m. vykdytų svarbiausių nusikalstamumo prevencijos programų analizę. Ji pridėta įsakymo priede. Vykdytos programos analizuotos apibendrintai, įvertinant jų pasiekimus ir skirtus asignavimus, bet nesigilinant į konkrečias programose vykdytas priemones.

Atlikti darbai

2005 m. vykdant projektą, surinkta informacija iš ministerijų, savivaldybių, nevalstybinių organizacijų. Taip pat buvo atlikta LR teisės aktų analizė, surinkti ir patalpinti internete nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų, bei susijusių programų tekstai. Buvo atliekamos kelios apklausos su tikslinant gautą informaciją. Vykdant projektą, įsigyta moderni kompiuterinė ir programinė įranga skirta prevencijos ir kontrolės programų duomenų bazei. Buvo atlikta surinktos informacijos apie programas, analizė, tinkamumo duomenų bazei požiūriu.

2006 m. buvo suprojektuota ir sukurta duomenų bazės struktūra duomenų įvedimui. Prevencijos ar susijusių programų priemonių planai iš įvairių tipų elektroninių dokumentų buvo standartizuoti ir suvesti į duomenų bazę. Suvedus pagrindinius duomenis, duomenų bazė perkelta į Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro interneto svetainę ir integruota joje.

Rezultatas

Sukurta įvairaus lygio nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų, su nusikaltimų prevencija susijusių kitų programų (socialinių, ekonominių, švietimo) duomenų bazė, veikianti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro interneto svetainėje. Sukaupta informacija apie programas vykdomas nuo 1993 m. Duomenų bazė leidžia vartotojams ieškoti nusikalstamumo prevencijos ir susijusių programų pagal rūšį ir vykdymo laiką. Taip pat pateikiama informacija apie programose vykdomas priemones: vykdymo laikas, numatomi rezultatai, pasiekti rezultatai, vykdytojai, finansavimas. Galima ir programų priemonių paieška pagal rūšį, vykdymo laiką, vykdytoją. Sukurta duomenų bazė yra įrankis, leidžiantis greitai ir paprastai atrasti informaciją apie vykdytas ir vykdomas nusikaltimų prevencijos ar susijusias programas, jų priemones. Ši informacija gali būti naudojama programų vykdymo ir efektyvumo analizei, programų tobulinimui, naujų programų planavimui ir kūrimui.